Share this : 

溯源

徼姓

2月
22

徼姓,源于风姓,出自上古伏羲帝汤姓后裔,属于以官职称谓为氏。在史籍《史记》中记载:“子贡曰:‘吴王为人猛暴,群臣不堪;国家敝以数战,士卒弗忍;百姓怨上,大臣内变;子胥以谏死,太宰用事,顺君之过以安其私:是残国之治也。今王诚发士卒佐之徼其志,重宝以说其心,卑辞以尊其礼,其伐齐必也。彼战不胜,王之福矣。’”缴侯的后代子孙,有以祖上官职称谓为姓氏者,称缴氏,亦可称徼氏。
徼缴同源?有待考证!

Posted By admin 更多

「陈」源出

2月
22

出自「妫」姓。公元前十一世纪周武王克商后,找到帝舜的后代胡公满 「妫」姓。封胡于陈国,今河南淮阳县。并将其女嫁给他,伺奉舜祠,其后人以国名为姓。
鲜卑族改姓,据《魏书》所栽,南北朝时有代北三字姓侯莫陈氏,随魏孝文帝迁都洛阳,改姓陈。
古代安南 ( 今越南 ) 国王有姓陈。

Posted By admin 更多

「马」源出

2月
22

「马」源出;
一﹕出自「嬴」姓,以邑名为氏,据《元和姓纂》所载,赵惠文王二十九年(前270年),赵国大将赵奢因战公,受封于马服(河南邯郸),称为马服君。其后有马服氏,简为马氏。
二 ﹕据《金史》所载,西域人马庆祥,入居临洮狄道,逐以马为氏。
三 ﹕据《元史》所载,元之月乃和,以祖为金国马步指挥使,因改姓马。名祖常。
四 ﹕元明时期,回族依斯兰教徒多用马氏。

Posted By admin 更多